งานวางแผนและพัฒนา

เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

งานนโยบายและยุทธศาสตร์

งานวิเคราะห์งบประมาณ

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มโครงการและตัวอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อ
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
  3. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
  4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  5. สายสนับสนุน

งานติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น)

งานบริหารความเสี่ยง

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา

คำสั่ง

แบบสรุปโครงการ

ปี 2564