งานวางแผนและพัฒนา

เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

งานนโยบายและยุทธศาสตร์

งานวิเคราะห์งบประมาณ

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อ
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
  3. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
  4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  5. สายสนับสนุน

งานติดตามและประเมินผล

รายงานประจำปีงบประมาณ

สรุปการดำเนินโครงการปีงบประมาณ

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น)

งานบริหารความเสี่ยง

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา

คำสั่ง

แบบสรุปโครงการ

ปี 2564