Featured post

ประกาศรับสมัครโควตา (รอบ 2) ปีการศึกษา 2558

vinelkota58-3create-outline2

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ขยายเวลาการรับสมัครโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4ปี) 3 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 3. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครทางโทรสาร 02-6299151
ทาง E-mail : itfd@rmutp.ac.th, cholthicha.s@rmutp.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ งานทะเบียนประมวลผล 02-665-3555 ต่อ 3021, 3024

bannerlong58-3คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร เปิดรับสมัครให้กับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4ปี) 4 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 3. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี) 2 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค 2557 – 30 เม.ย 2558  สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th  และสามารถชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2557 – 30 เมษายน 2557
รายละเอียดกำหนดการรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-629-9153-7 ต่อ 2005, 3005  e-mail : itfd@rmutp.ac.th, cholthicha.s@rmutp.ac.th

ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว: การวิจัยพัฒนาเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติสู่เชิงพาณิชย์

NAC_rubber

ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว: การวิจัยพัฒนาเส้นใยธรรมชาติ และสีธรรมชาติสู่เชิงพาณิชย์
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09:00 – 16:00 น.ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุม (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร” จากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้ นในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการใช้วัตถุดิ บจากธรรมชาติมาแปรรูป รวมถึงเส้นใยธรรมชาติและสี ธรรมชาติ มาทำเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับตกแต่ง และของใช้ต่างๆ ซึ่งจากความหลากหลายทางชี วภาพของประเทศไทย ทำให้มีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่ อยอดงานวิจัยเพื่อนำเส้ นใยธรรมชาติและสี ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะที่ 2

 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ ศึกษาดูงานภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 7 – 10 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำแนวความคิดที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการและกิจกรรมตามรายผลผลิต โดยมุ่งหวังให้บุคลากรของคณะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา และจัดทำงบประมาณ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ประจำปี 2558 ระยะที่ 1

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ประจำปี 2558 ระยะที่ 1 ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยคณบดี ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดย นางสาวจรัสพิมพ์ วังเย็น รองคณบดีฝ่ายวางแผน พร้อมแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาคณะ ตามพันธกิจ