bannerlong58-3คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร เปิดรับสมัครให้กับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4ปี) 4 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 3. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี) 2 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค 2557 – 30 เม.ย 2558  สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th  และสามารถชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2557 – 30 เมษายน 2557
รายละเอียดกำหนดการรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-629-9153-7 ต่อ 2005, 3005  e-mail : itfd@rmutp.ac.th, cholthicha.s@rmutp.ac.th

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะที่ 2

 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ ศึกษาดูงานภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 7 – 10 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำแนวความคิดที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการและกิจกรรมตามรายผลผลิต โดยมุ่งหวังให้บุคลากรของคณะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา และจัดทำงบประมาณ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ประจำปี 2558 ระยะที่ 1

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ประจำปี 2558 ระยะที่ 1 ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยคณบดี ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดย นางสาวจรัสพิมพ์ วังเย็น รองคณบดีฝ่ายวางแผน พร้อมแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาคณะ ตามพันธกิจ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ก้องเกียรติ มหาอินทร์

10422331_599597913517676_1788971106570344573_nขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ ก้องเกียรติ มหาอินทร์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับรางวัลงานเขียนเรื่อง “ครูไร้พรมแดน” จากพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บุคลากรและศิษย์เก่าทุกท่านที่เข้ารับรางวัลในงานวันสถาปนาราชมงคลพระนคร2558

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับรางวัลประเภทต่างๆ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดของรางวัลดังนี้ หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2557 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง ชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดีเด่น ประจำปี 2557 กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ระดับดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
กลุ่มที่ 5 กลุ่มลูกจ้างประจำ ระดับดีมาก นายสมพงค์ อมรประสิทธิ์  รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมดีเด่น ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น สาขาศิลปะ นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์  ผู้ได้รับรางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2557 ประเภทฝ่ายชาย นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์  ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 ประเภทสาขาที่ได้รับคัดเลือก ผู้บริหารด้านการศึกษานางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2557  นางพิกุล สัจจามรรค ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ลำปาง เซราแมท จำกัด และประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนนา ก่วมใต้  นางธนธัญ การสมพรต ผู้จัดการห้องเสื้อ BEWITCH กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเอ็นวายดี จำกัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท รู๊ทแดคโค จำกัด