DSC_9607

งานแสดงผลงาน FASHION SHOW BRANDING PROJECT

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัด fashion show BRANDING PROJECT เพื่อแสดงผลงานนักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอชั้นปีที่  4 ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ออกแบบแฟชั่น 4 การสร้างแบรนด์  ของกลุ่มนักศึกษาที่หลากหลายความคิด ถูกรังสรรค์ผ่านในรูปแบบของเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างลงตัว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

10338

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย นำกระทงเข้าร่วมประกวด ในงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่สอง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ งานนี้ควบคุมการประดิษฐ์กระทง โดยท่านอาจารย์ธวัชชัย แสงน้ำเพชร  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกยน 2557 ณ บริเวณละพานพระราม 8  เขตบางพลัด งานนี้จัดโดยสำนักงานกรุงเทพมหานคร

jobbb

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2556

congratuation56

 

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 (ช่วงบ่าย) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งรายละเอียดการแต่งกาย กำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ดังนี้

รายละเอียดการแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิตในวันฝึกซ้อมและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

และขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 และปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

jobbb
ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2556 ที่ http://job.rmutp.ac.th
พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer
โดยการพิมพ์ หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชา มอบให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร/โทรสาร 0 2282 9009-15 ต่อ 6051

bannerlauage

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1

bannerlauage