p1

ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง กำหนดเกณฑ์และการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

estudentloan

กองทุน กยศ. เปิดระบบ e-studentloan สำหรับกู้ยืมปีการศึกษา 2557

estudentloan

กองทุน กยศ. เปิดระบบ e-studentloan สำหรับการกู้ยืมปีการศึกษา 2557
1. ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าระบบ e-studentloan และยังไม่มีรหัสผ่านให้ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2557 เมื่อได้รหัสผ่านแล้ว ให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมอีกครั้งผ่านระบบ e- studentloan  *** สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษาให้ใช้
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทและออกแบบแฟชั่น”
2. ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่มีรหัสผ่านแล้ว  ให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ได้เลย

1544555_697851460257151_7824006418342930563_n

หนังสือพิมพ์รายงานอาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คว้าชนะเลิศประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก

International Exhibition of Inventions of Geneva”

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์โลกในงาน “International Exhibition of Inventions of Geneva”

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ “International Exhibition of Inventions of Geneva” เป็นเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่จัดขึ้น ณ กรุงเจนีวา สหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เข้าประกวดในงานสิ่งประดิษฐ์โลก ซึ่งผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ อาจารย์ได้คว้ารางวัลดังนี้ 1.รางวัลเหรียญทอง จากสิ่งประดิษฐ์เรื่อง การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด (JACQUARD) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ และได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทำพรม ศตวรรษที่ 18 ในพระราชวังแวร์ชาย ประเทศฝรั่งเศส 2.รางวัลเหรียญทองแดง โดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ จากสิ่งประดิษฐ์เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง ด้วยอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ และรางวัลเกียรติยศ Special Award จากประเทศโปแลนด์ โดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ จากสิ่งประดิษฐ์เรื่อง การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด (JACQUARD) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 “โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4″

 


คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนครได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 “โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2557  ณ ศูนย์ส่งเสริมศาสนาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี