แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

“คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น” , “Tel:02-665-3555″

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
คณบดี 3001 02-665-3540
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3005 02-665-3542
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3016
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 3029
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 3002
สารบรรณ 3003
ห้องประชุม 3004
บุคลากร 3006 02-665-3543
อาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย 3007
การเงิน/บัญชี 3008
พัสดุ 3009
ประชาสัมพันธ์ 3010
เอกสารการพิมพ์ 3011
ป้อมยาม 3012
รองคณบดีฝ่ายวางแผน 3013
งานแผน งบประมาณ ติดตามผล 3014
ประกันคุณภาพการศึกษา 3015
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 3017
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3018
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 3019
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3020
งานทะเบียนประมวลผล 3021
งานเทคโนโลยีการศึกษา 3021
งานหลักสูตร 3023
งานบริการวิชาการแก่สังคมและวิเทศฯ 3024
งานวิจัยและพัฒนา 3025
ศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น 3026
ห้องสมุด 3027
คลินิกเทคโนโลยี 3028
งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 3030
กองทุนกู้ยืมฝ่ายกิจการนักศึกษา 3031
งานแนะแนว 3032
งานศิลปวัฒนธรรม 3033
ชมรมครูและผู้ปกครอง 3034
textiledesign1

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญร่วมประกวด “ออกแบบลายผ้าร่วมสมัย สู่สากล”

textiledesign1

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบลายผ้าร่วมสมัย สู่สากล ทีมผู้สมัครเป็นนักศึกษาอายุระหว่าง 18-25 ปี

ปิดรับสมัครภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม 57 ชิงเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท และผลงานได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เกาะติดข่าวสารได้ที่ดู Facebook ฝากเพื่อนๆกดไลน์ด้วยนะครับ

วิธีสมัคร

-ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
-เปิดรับสมัครผู้ประกวด จำนวน 30 ทีม
-ผู้สมัครต้องสมัครเป็นทีม ๆ ละ 2-4 คน
-ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-25 ปี
-ผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร และส่งผลงานการออกแบบลายผ้า เป็นภาพ sketch(เป็นภาพร่างด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์)
พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดของการออกแบบลวดลาย เพื่อให้คณะกรรมการทำการคัดเลือกเพื่อเข้าไปในรอบต่อไป
ภาพร่างผลงาน ขนาด A4 ติดบนบอร์ดขนาด A3 ด้านหลังบอรด์ติดใบสมัครทั้ง 2 หน้า

เงินรางวัล มีดังนี้ค่ะ

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่

รางวัลชมเชยที่ 4-10 รางวัลละ 20,000 บาท (7 รางวัล) พร้อมใบประกาศนียบัตร

และทั้ง 10 ผลงาน จะได้รับการยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ส่งใบสมัคร พร้อมผลงานกลับมายัง….

บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จํากัด  2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310

โทร. 02-716-6014 โทรสาร 02-716-6466

*** กรุณาส่งใบสมัครกลับมาภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ***

 

banner573-1

เปิดรับตรง ’57 (รอบ 3) 29 พ.ค. – 30 มิ.ย.57

banner573-1

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4ปี) 2 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี) 2 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ. กมล พรหมหล้าวรรณ  มือถือ 084-7297873
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.เสาวนีย์  อารีจงเจริญ มือถือ 089-6717075
สมัครได้ที่
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย หรือ
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครและหลักฐานการโอนเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง เลขที่บัญชี 020022543971

ชื่อบัญชี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทางโทรสาร 02-6299151 หรือทาง E-mail : itfd@rmutp.ac.th

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-629-9153-7 ต่อ 2005, 3005  e-mail : itfd@rmutp.ac.th, cholthicha.s@rmutp.ac.th

estudentloan

กองทุน กยศ. เปิดระบบ e-studentloan สำหรับกู้ยืมปีการศึกษา 2557

estudentloan

กองทุน กยศ. เปิดระบบ e-studentloan สำหรับการกู้ยืมปีการศึกษา 2557
1. ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าระบบ e-studentloan และยังไม่มีรหัสผ่านให้ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2557 เมื่อได้รหัสผ่านแล้ว ให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมอีกครั้งผ่านระบบ e- studentloan  *** สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษาให้ใช้
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทและออกแบบแฟชั่น”
2. ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่มีรหัสผ่านแล้ว  ให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ได้เลย