jobbb

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2556

congratuation56

 

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 (ช่วงบ่าย) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งรายละเอียดการแต่งกาย กำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ดังนี้

รายละเอียดการแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิตในวันฝึกซ้อมและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

และขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 และปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

jobbb
ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2556 ที่ http://job.rmutp.ac.th
พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer
โดยการพิมพ์ หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชา มอบให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร/โทรสาร 0 2282 9009-15 ต่อ 6051

bannerlauage

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1

bannerlauage

p1

ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง กำหนดเกณฑ์และการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

estudentloan

กองทุน กยศ. เปิดระบบ e-studentloan สำหรับกู้ยืมปีการศึกษา 2557

estudentloan

กองทุน กยศ. เปิดระบบ e-studentloan สำหรับการกู้ยืมปีการศึกษา 2557
1. ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าระบบ e-studentloan และยังไม่มีรหัสผ่านให้ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2557 เมื่อได้รหัสผ่านแล้ว ให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมอีกครั้งผ่านระบบ e- studentloan  *** สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษาให้ใช้
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทและออกแบบแฟชั่น”
2. ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่มีรหัสผ่านแล้ว  ให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ได้เลย