งานวางแผน

เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

งานนโยบายและยุทธศาสตร์

งานวิเคราะห์งบประมาณ

แบบฟอร์มงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มโครงการและตัวอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อ
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
  3. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
  4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  5. สายสนับสนุน

งานติดตามและประเมินผล

งานบริหารความเสี่ยง

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา

คำสั่ง

แบบสรุปโครงการ