งานวิชาการและวิจัย/งานทะเบียน/สหกิจศึกษา

ตารางสอนอาจารย์ / ตารางเรียนนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการสอน

แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มแผนการสอนฉบับย่อ
แบบฟอร์มใบบันทึกผลการสอน
แบบฟอร์มบันทึกผลหลังการสอน (update 30 Aug. 2011)

แบบฟอร์มงานสหกิจศึกษา

แบบฟอร์ม (สหกิจศึกษา)

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แบบฟอร์มขอปรับแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มการเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.ใบสรุปการเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา
2.แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา (ฝึกงาน/สหกิจศึกษา)
3.แผนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ (รายบุคคล)
4.แบบอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
5.แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา FM 09-10 หน้าที่ 1/5