งานวิชาการและวิจัย/สหกิจศึกษา

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการสอน

แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มแผนการสอนฉบับย่อ
แบบฟอร์มใบบันทึกผลการสอน
แบบฟอร์มบันทึกผลหลังการสอน (update 30 Aug. 2011)

แบบฟอร์มงานสหกิจศึกษา

แบบฟอร์ม (สหกิจศึกษา)

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ระเบียบ (สหกิจศึกษา)
ข้อบังคับ (สหกิจศึกษา)
แผนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ (รายบุคคล)
แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา (ฝึกงาน/สหกิจศึกษา)
ใบสรุปการเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา