แบบฟอร์มงานวิจัยสำหรับอาจารย์

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

  • ตัวอย่างบันทึกข้อความการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16
  • ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงงบประมาณ 2560 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16
  • ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้า ปรับปรุง 2560 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16
  • ตัวอย่างแผนดำเนินงาน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16
  • ตัวอย่าง วจ1 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16
  • ตัวอย่าง วจ2 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16
  • ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16
  • แบบติดตามการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16
  • แบบบันทึกข้อมูลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานหลังสิ้นสุดการวิจัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16