ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงงานนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

การพัฒนาไม้บรรทัดมาตรฐานสำเร็จรูปสำหรับสร้างแบบตัดเสื้อบุรุษ
Development of Prefabricated Standard Ruler for Men Top Pattern Making
พายุ หะชะชู และ วิภาวัน หมากปรุง

การออกแบบเครื่องแต่งกายสร้างสรรค์จากลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงด้วยเทคนิคมัดหมี่ชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
CREATIVE COSTUME DESIGN FROM BAN CHIANGMAI POTTERY PATTERN WITH MUDMEE TECHNIQUE OF BAN CHIANG COMMUNITY, UDON THANI PROVINCE
ช่อผกา สมบัติกำไร, ชาญปกรณ์ แสงม่วง, และ ณัฐวรรณ ตลับเงิน

การออกแบบเครื่องแต่งกายโลลิต้าที่ผสมผสานงานศิลปกรรมฝาผนังและภูมิปัญญาการทอผ้าซิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง
LOLITA COSTUME DESIGN THAT COMBINES WALL ART AND OF WEAVING PHASIN OF LAO KHRANG
ชุติกาญน์ พวงแสง และ กันติยา วงษ์ตา

การออกแบบชุดสุภาพสตรีโดยได้รับแรงบัลดาลใจจากสามสตรีต้นแบบแห่งประวัติศาสตร์
LADIES DRESS DESIGN INSPIRED BY THREE WOMEN OF HISTORY
ไชยภัทร  สมมณีย์

การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องมหาลัยเหมืองแร่
LADIES’ DRESS DESIGN INSPIRED BY THE TIN MINE
ณัฎฐณิชา มีอ่อง และ ธีระพัฒน์ บุญลอย

การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีรูปแบบปาร์ตี้แวร์โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์
LADIES’ DRESS DESIGN INSPIRED BY THE QUEEN ‘s GAMBIT
ณัฐจีรา ถิระถาวรทรัพย์ และ มนัสวัลย์ คำศรี

การศึกษาและพัฒนาฉากกั้นห้องจากเชือกถักด้วยเทคนิคการถักมาคราเม่สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Study and development of room divider partition from Macramae knitting techniques for textile products
นิธินันท์ พวงสันเทียะ

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคนิคย้อมสีธรรมชาติจากใบมะม่วง
Study and Development of Textile Products Using Natural Dyeing Techniques from Mango Leaves
อริสา เอี่ยมมงคล, เฉลิมศักดิ์ อินแดง, และ ศิริกัญญาภัค ศิริโยธา