กิจกรรม

โครงการ Textile Street Art

เมื่อวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565 งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการ Textile Street Art ขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานศิลปะผ่านโครงการจิตอาสาและมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่กับวิชาการ พร้อมปรับภูมิทัศน์ภายในคณะฯ โดยมี นายณัฐพงษ์ แก้วประดิษฐ์ นัก Graphic Design Graffiti Writer มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวคิดและหลักการออกแบบในการสร้างงานศิลปะออกมา โดยมีกิจกรรมที่จัดขึ้น คือ การเพ้นท์กำแพง การเพ้นท์เสื้อยืด สกรีนเสื้อยืด เป็นเวลาจำนวน 4 วัน ณ บริเวณใต้อาคารของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *