ธันวาคม 2566

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 14,005 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,550 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,800 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 35,800 บาท ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-479 จำนวน 2 หลอด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงินทั้งสิ้น 7,062 บาท

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา รอบ 2 

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 – 9 มกราคม 2567 สมัครผ่านเว็บไซด์   รับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี โควตา รอบ 2

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ชัยธวัช ตุ่มมะ และท่าน ผศ. กมล พรหมหล้าวรรณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมในกับบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ซึ่งการดำเนินการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทุกประการ บัณฑิตมีความเพียบพร้อมในการฝึกซ้อม และเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และวิทยากรทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่อุสาหะ พากเพียรจนสำเร็จการศึกษา

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มทร.พระนคร – ลงทะเบียน เวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมส่งผลตรวจ ATK และชำระค่าลงทะเบียน จำนวน ๕๐๐ บาท – เสร็จพิธีฝึกซ้อมฯ เวลา ๑๕.๓๐ น. ***การแต่งกายเสมือนวันจริง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกำหนด*** 🟣 ฝึกซ้อมย่อยรวม วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ 🟣 ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี 🟪 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร […]

พฤศจิกายน 2566

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 17,453 บาท จ้างเหมารถตู้รับจ้าง สำหรับไปฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ กลุ่มผ้าทอมือเมืองเหน่อ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ไป-กลับ) ระยะเวลา 2 วัน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท ซื้อวัสดุเพื่อโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านขาม จังหวัดบุรีรัมย์ 15 รายการ […]