กิจกรรม

กิจกรรมสรงน้ำพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.19 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ โดยมี ดร.มธุรส เวียงสีมา คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นประธานจุดธูปเทียนสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในคณะ พร้อมทั้งบุคลากรของคณะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *