กิจกรรม

ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการจัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 แก่บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 97 คน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค
โดยมีท่านอธิการบดี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และท่านคณบดี ดร.มธุรส เวียงสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร ได้กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต ก่อนเริ่มการฝึกซ้อม ซึ่งการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน อาจารย์ชัยธวัช ตุ่มมะ และท่าน ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ เป็นผู้ควบคุมฝึกซ้อมให้แก่บัณฑิตของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ซึ่งทำให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยบัณฑิต อาทิเช่น เครื่องแต่งกาย ทรงผม รวมถึงแนวปฎิบัติที่ถูกต้องสำหรับบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อความถูกต้อง สง่างาม และพร้อมเพียงกัน ซึ่งบัณฑิตจะต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมกับบัณฑิตคณะอื่น ๆ อีก 9 คณะ ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 อีกครั้ง
ทั้งนี้ในนามผู้รับผิดชอบการดำเนินการฝึกซ้อมย่อย ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน ที่ช่วยให้การดำเนินการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณครับ
ที่มา: ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร
โทร: 02-665-3555 ต่อ 3032
มือถือ : 061-772-9066

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *