ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงงานนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

การพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าสตรี จากผ้าลินิน ย้อมด้วยดอกดาวเรือง
The Development of women’s clothing styles from linen dyed with marigolds.
กนกวรรณ พฤกษ์มโนนุกูล และ ปนัดดา สดสี

การย้อมสีผ้าพอลิเอไมด์ผสมอีลาสเทนด้วยสีครามจากธรรมชาติและการประยุกต์สำหรับผลิตชุดชั้นในสตรี
Dyeing of polyamild / elastane fabric with natural indigo dye and apphication for producing woven’s intimate apparel.
นาวิน ก้อนนาค

การพิมพ์ผ้าฝ้ายโดยใช้สารให้สีจากเปลือกมังคุด
Cotton fabrics printing with colorants from mangosteen rind.
สุภัทรา ศิริทัย และ อภิสิทธิ์ ชนาลักษณ์

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่สะท้อนสีสันของธรรมชาติโดยศึกษาการดึงดูดของสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์และโลกผ่านแสงแห่งออโรร่า
Clothing design that reflect the colors of nature by studying the attraction of the magnetic field from the sun and the earth through the light of Aurora.
ศศิประภา จันทกานนท์ และ สิริวิมล เมืองคำ

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความงามของภูมิปัญญาการทอผ้าไหมแพรวา
Clothing design that beauty reflect wisdom of Preawa silk.
ฐิติวรรณ โพนะทา และ อาทิตยา ยิ่งจำเริญ

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่สะท้อนตัวตนของเพศที่สามโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก เลดี้ กาก้า
The costume design that reflects the identity of a third gender Inspired by Lady Gaga.
นัทธีรา ทรงเต๊ะ และ ณัฐพงษ์ แสนสนธิ์

การออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากช้างสเตโกดอนหินงอกหินย้อยซากดึกดำบรรพ์ในถ้ำเลสเตโกดอน จังหวัดสตูล
The costume design that reflects the surface characteristics of stalactites and stalagmites Stegdon’s elephants and paleontology of the Le stegodon Cave.
อังคณา ฉิมทับ และ สุวสันต์ ภู่เงิน