หลักสูตรออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Fashion and Textile Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย ) : เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
ชื่อย่อ (ไทย ) : ทล.บ. (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Fashion and Textile Design)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Fashion and Textile Design)

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวางแผน การวิเคราะห์ด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และการพัฒนาที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านแฟชั่นและสิ่งทออย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีกิจนิสัยในความคิดริเริ่ม ค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ไขปัญหาด้วยหลักการและเหตุผลปฏิบัติงานด้านหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

เนื้อหาการเรียนการสอน
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การออกแบบแฟชั่น แนวโน้มแฟชั่น การถ่ายภาพเพื่อการนำเสนองานแฟชั่น การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย การทำแบบตัด (แพทเทิร์น) การทำแบบตัดบนหุ่น การเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ การจัดการสินค้าแฟชั่น การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ สิ่งทอพื้นถิ่น ศิลปะสิ่งทอ การออกแบบลวดลายทอ ลวดลายย้อม ลวดลายพิมพ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
แนวทางประกอบอาชีพ
1. นักออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Designer)
2. นักออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง (Custume Designer)
3. นักออกแบบลวดลายผ้า (Fabric Designer)
4. แฟชั่นสไตล์ลิส (Fashion Stylist)
5. นักออกแบบอิสระ
6. นักวิชาการ / วิจัย ด้านแฟชั่นและสิ่งทอ (Researchers in fashion and textiles)

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต