งานบุคลากร

แบบฟอร์มใบลา

 1. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 2. ใบลาพักผ่อน
 3. ใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 4. ใบลาอุปสมบท
 5. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
 6. ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน
 7. ใบลาไปต่างประเทศ
 8. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 9. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 10. ใบลาออก

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อ
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
 3. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
 4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 5. สายสนับสนุน

แบบรายงานWork from Home

 1. แบบรายงานการเดินทางมาปฏิบัติงานของบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 2. แบบรายงานภาวะสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 3. แบบรายงานการผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(สายสนับสนุน)
 4. แบบรายงานการผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(สายวิชาการ)
 5. แบบรายงานการผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ภาพรวมกอง/สถาบัน/สำนัก)
 6. แบบรายงานการผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(คณบดี)