งานบุคลากร

แบบฟอร์ม Port-folio

1. ตำแหน่งผู้บริหาร

1. ข้าราชการ-ตำแหน่งผู้บริหาร-องค์ 1

2. พนักงานมหาวิทยาลัย-ตำแหน่งผู้บริหาร-องค์ 1

3. สรุปคะแนนประเมิน-ตำแหน่งผู้บริหาร-แบบ 3

4. แบบรายงานการปฏิบัติตามภาระงาน

5. Port-folio-เลื่อนขั้นเงินเดือน-ตำแหน่งผู้บริหาร

2. ตำแหน่งวิชาการ

1. ข้าราชการ-ตำแหน่งวิชาการ-องค์ 1

2. พนักงานมหาวิทยาลัย-ตำแหน่งวิชาการ-องค์ 1

3. สรุปคะแนนประเมิน-ตำแหน่งวิชาการ-แบบ 3

4. แบบรายงานการปฏิบัติตามภาระงาน

5. Port-folio-เลื่อนขั้นเงินเดือน-ตำแหน่งวิชาการ

3. ตำแหน่งสนับสนุน

1. ข้าราชการ

3. สรุปคะแนนประเมิน-ตำแหน่งสนับสนุน-แบบ 3

2. พนักงานมหาวิทยาลัย

3. สรุปคะแนนประเมิน-ตำแหน่งสนับสนุน-แบบ 3

4. Port-folio-เลื่อนขั้นเงินเดือน-ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะฯ

4. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

1. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

2. Port-folio-ประเมินลูกจ้างชั่วคราว

แบบฟอร์มใบลา

 1. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 2. ใบลาพักผ่อน
 3. ใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 4. ใบลาอุปสมบท
 5. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
 6. ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน
 7. ใบลาไปต่างประเทศ
 8. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 9. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 10. ใบลาออก

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อ
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
 3. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
 4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 5. สายสนับสนุน

แบบรายงานWork from Home

 1. แบบรายงานการเดินทางมาปฏิบัติงานของบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 2. แบบรายงานภาวะสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 3. แบบรายงานการผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(สายสนับสนุน)
 4. แบบรายงานการผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(สายวิชาการ)
 5. แบบรายงานการผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ภาพรวมกอง/สถาบัน/สำนัก)
 6. แบบรายงานการผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(คณบดี)