ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted Leave a commentPosted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งบประมาณ 982,800 บาท ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 40 ชุด งบประมาณ 1,300,000 บาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted Leave a commentPosted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งบประมาณ 982,800 บาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted Leave a commentPosted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม ยกเลิก โครงการ ห้องปฏิบัติการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง โครงการ ห้องปฏิบัติการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง และโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร