!!!!ประกาศ!!!! เชิญชวนเสนอราคาค่าบำรุงสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

!!!!ประกาศ!!!! เชิญชวนเสนอราคาค่าบำรุงสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าแบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันกับนักศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคได้ที่งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่มา : งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร โทร : 02-6653555 ต่อ 3021 มือถือ : 095-3259337

เชิญเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา พร้อมให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาทุกท่าน เข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา พร้อมให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

!!!!!!ประกาศ!!!!!! งานวิชาทหาร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

ขอให้นักศึกษา ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ได้แก่นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ 2545) ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) พร้อมนำหลักฐานและเอกสารต่างๆ ตามกำหนด มายืนที่ งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ติดต่อ 083-8222-395 หรือ 02665-3555 ต่อ 3032