คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมรณรงค์ NOGIFT POLITY “งดให้ งดรับ”

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

NOGIFT POLITY คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมรณรงค์ “งดให้ งดรับ” ของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับรางวัลโครงการการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

       ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยผลการประกวดสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 10 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการประกวดผลงานสหกิจดีเด่น ซึ่งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ส่งผลงานเข้าประกวดประเภทโครงงาน/ ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น เรื่อง “สีผงจากธรรมชาติและการประยุกต์ใช้งาน” ซึ่งเป็น ผลงานของนายจิราเมธ สุภารัตน์ และประเภทโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น เรื่อง “Momijigari” ผลงานของ นายพิริยะพล โสภาคกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ผลการประกวดปรากฏว่าผลงานของนายจิราเมธ สุภารัตน์ เรื่อง “สีผงจากธรรมชาติและการประยุกต์ใช้งาน” ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รวมทั้งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันระดับภาคกลางต่อไป ส่วนผลงานเรื่อง “Momijigari” ของนายพิริยะพล โสภาคกุล ได้รับรางวัลชมเชยและได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ในนามของอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจคก็ต้องขอขอบคุณ บริษัทจุลไทยฟอกย้อม จำกัด และบริษัทไทยวาโก้ […]

!!!!ประกาศ!!!! เชิญชวนเสนอราคาค่าบำรุงสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

!!!!ประกาศ!!!! เชิญชวนเสนอราคาค่าบำรุงสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าแบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันกับนักศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคได้ที่งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่มา : งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร โทร : 02-6653555 ต่อ 3021 มือถือ : 095-3259337

เชิญเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา พร้อมให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาทุกท่าน เข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา พร้อมให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ