ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)

เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *