กิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำ ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา

สิ่งทอรวมพลังจับมือ 2 คณะ ภายในศูนย์พณิชยการพระนครจัดโครงการอบรมผู้นำฯ หวังสร้างเครือข่ายพลังนักศึกษา
        เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้นำนักศึกษาได้เข้าใจหลักการเขียนโครงการอย่างเป็นระบบ การเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นการสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มธุรส เวียงสีมา คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับบุคลากรและผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและผู้นำนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ภายในศูนย์พณิชยการพระนครและนักศึกษา คณะศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมโครงการถือเป็นการรวมพลังสร้างเครือข่ายของผู้นำนักศึกษาในระดับคณะและระดับต่างสถาบัน ภายในโครงการมีการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆจากวิทยากรมากความสามารถที่มาให้ความรู้และความสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ สร้างเป้าหมาย ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้เกิดความรักความสามัคคีและเกิดจิตสาธารณะในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อคณะต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *