กิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่าน คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้นำนักศึกษา จาก 3 คณะ ภายในศูนย์พณิชยการพระนคร ประกอบไปด้วย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาตร์ และได้รับจากท่านวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา อีกทั้งยังได้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทีมผู้นำนักศึกษาทั้ง 3 คณะเพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปต่อยอดในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาต่อไปในปีการศึกษา 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *