กิจกรรม

โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนดั่งเดิม วัฒนธรรมด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย และโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งชาวบ้านได้นำเปลือกไม้จากต้นตะบูน ใบหูกวาง และอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้การเก็บเปลือกไม้ ใบไม้ การสกัดสี การย้อมผ้า รวมถึงกรรมวิธีการแปรรูปผืนผ้าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ
นอกจากนี้นักศึกษายังได้ทานอาการพื้นถิ่นซึ่งประกอบด้วยใบชะครามเป็นองค์ประกอบหลัก สร้างความแตกตื่นและรสชาติอันอัศจรรย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก อีกทั้งก่อนกลับนักศึกษาทุกคนยังได้ร่วมกันปลูกไม้ป่าชายเลนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *