กิจกรรม

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้านเจ็ดเสมียน จากท่านนายกเทศมนตรีฯ พร้อมปราชญ์ชุมชน ทำให้นักศึกษาได้มีความรู้ถึงประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและบริบทของชุมชน อีกทั้งนักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น มาสร้างสรรค์โดยการนำศาสตร์ด้านสิ่งทอ เข้ามาสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน จากคุณ ธนกร สดใส เจ้าของแบรนด์ TANEE SIAM โดยท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาและอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งตกผลึกออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่จะผลิตในอนาคตอีกด้วย
นอกจากนี้แล้วนักศึกษายังได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจาก อาทิเช่นการร่ายรำ ผ่านท่วงท่าที่สื่อความหมายต่างๆ พร้อมชมการแสดงศิลป์ในสวนจากศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลป์ มาถ่ายทอดงานศิลป์ในด้านต่างๆ ให้นักศึกษาได้ชม ณ สวนศิลป์บ้านดิน จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *