กิจกรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมศาสตร์ด้านสิ่งทอ”

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมศาสตร์ด้านสิ่งทอ” ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดกรุงเทพฯ
โดยได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนดั่งเดิมย่านบางลำพู ณ พิพิธบางลำพู เพื่อทำความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี การแสดงพื้นบ้าน วัฒนธรรมอาหาร การแต่งกาย และอื่นๆ ที่มีความหลากลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม อีกทั้งนักศึกษายังได้มีโอกาสลงพื้นที่วัฒนธรรมในชุมชนปัจจุบัน โดยมีไกด์นำเที่ยวตัวน้อยมาพานักศึกษาไปลงพื้นที่จริงในชุมชน พาไปดูสถานที่สำคัญเช่น เรือนไม้บ้านดนตรีไทย สถานที่สำคัญต่างๆและบ้านที่มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการทำชุดโขน โดย” แม่อ้อย” ผู้รักษาวัฒนธรรมการปักชุดโขนมาเล่าประวัติการทำชุดโขน ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่นักศึกษา
เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และความเป็นของชุมชนและวัฒนธรรมการปักชุดโขนแล้ว จึงให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์สร้างสรรค์ผลงาน โดยมีอาจารย์ธนิดา แก้วโอภาส และอาจารย์วัชรีพร กำปั่นทอง มาถ่ายทอดองค์ความรู้และให้ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานปัก ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปักรวมถึงเทคนิคต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานปักให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *