กิจกรรม

โครงการคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสีเขียว)

       เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสีเขียว) ขึ้นโดยมีท่านคณบดี ดร.มธุรส เวียงสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากขยะอันส่งผลให้เกิดมลภาวะต่างๆส่งผลกระทบต่างต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ทางคณะฯจึงตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะที่เกิดขึ้น โดยการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังนำขยะและวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติมาสร้างประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยการนำศาสตร์ทางด้านสิ่งทอเข้ามาประยุกต์ช่วยในการทำให้เศษขยะนั้นเกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
      ซึ่งปีนี้ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เชิญวิทยากร ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ การพิมพ์สีจากวัสดุธรรมชาติ เช่นใบไม้ เปลือกไม้ ดอกไม้ ที่เป็นขยะตามคณะฯ นำมาแต่งแต้มสีสันบนผ้าให้เกิดลวดลายที่สวยงาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในอนาคตอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *