กิจกรรม

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

        เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 และสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมการมีงานทำ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยการฝึกปฏิบัติการทำอาชีพอิสระเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในอนาคต ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
       โดย ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ และทีมคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้แก่ อาจารย์จารุวรรณ ดิศวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น ผศ.วาสนา ช้างม่วง อดีตอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจำวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อาจารย์ไกรฤกษ์ วิเลสพันธ์ อาจารย์ประจำวิชาเอกออกแบบแฟชั่นและนักศึกษา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการมัดย้อมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยสีครามธรรมชาติและสีสังเคราะห์ และหัวข้อการพิมพ์ถุงผ้ารักษ์โลกด้วยบล็อกผักผลไม้ ซึ่งผู้สูงอายุจะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์ผ้าด้วยสีพิมพ์ผ้า เทคนิคการแกะสลักผักผลไม้เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ และเทคนิคการทำให้สีติดทนทาน รวมถึงเรียนรู้เทคนิคด้านการมัดย้อมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยสีครามธรรมชาติและสีสะท้อนแสงแบบพาณิชย์
       นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องการส่งเสริมการมีงานทำกับการรับงานไปทำที่บ้าน โดยวิทยากรฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำในประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *