ข่าว

แนวปฎิบัติสำหรับบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน ตอบแบบสอบถามแจ้งความประสงค์เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfooGXdyso8Q8KFPXDl7VG6xZpnARSFl3FYPJemj1iHs9Uvbw/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *