กิจกรรม

ศึกษาดูงานนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ ได้จัดกิจกรรมพานักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี โดยกิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการการสอนในรายวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *