กิจกรรม

วิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น ระดับปริญญาโท ภาคสมทบเสาร์ อาทิตย์

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น ระดับปริญญาโท ภาคสมทบเสาร์ อาทิตย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ มาทำการวิพากษ์หลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ดร.รังสิมา ชลคุป และนายวงศธร เย่ ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น ระดับปริญญาโท ภาคสมทบเสาร์ อาทิตย์ จะดำเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *