กิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน “การย้อมผ้าและเพนท์ผ้าด้วยสีจากธรรมชาติ”

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นักศึกษา และอาจารย์ แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั้นและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ในหัวข้อเรื่อง “การย้อมผ้าและเพนท์ผ้าด้วยสีจากธรรมชาติ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้นักศึกษายังได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าอีกด้วย
         ตลอดระยะเวลาครึ่งวันเช้านักศึกษาได้ลงมือทำผ้าและเสื้อมัดย้อมและนำย้อมด้วยสีครามจากธรรมชาติ ตลอดจนได้ลงมือพิมพ์ผ้าด้วยสีจากธรรมชาติ เช่น สีจากครั้ง เปลือกมะพูด ฝักคูน ใบยูคาลิปตัส และอื่นๆ โดยใช้เทคนิคการสกรีน
         สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่สนใจจะพานักศึกษามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สารให้สีธรรมชาติสำหรับงานพิมพ์ เพนท์ ย้อม ก็สามารถทำจดหมายขอเข้ามาศึกษาดูงานได้เลยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *