กิจกรรม

วันอาภากร 19 พฤษภาคม 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดพิธีสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน”วันอาภากร”วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี ผศ.กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา พร้อมทั้งถวายพวงมาลาและเครื่องสักการะ และยังมีท่านอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการไปแล้ว คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร เข้าร่วมสักการะกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อเป็นสิริมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *