กิจกรรม

มอบทุนให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 คุณกชนันท์ อยู่ใจ ได้มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี คุณนุชนาฎ อยู่ใจ คุณแม่ของคุณกชนันท์ อยู่ใจ เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษา ให้แก่ นายบูรพา แก้วกนกวรรณ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 10,000 บาท

ที่มา : งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร
โทร : 02-665-3555 ต่อ 3031
http://www.itfd.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *