ข่าว

!!!!!!ประกาศ!!!!!! งานวิชาทหาร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

ขอให้นักศึกษา ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ได้แก่นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ 2545) ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) พร้อมนำหลักฐานและเอกสารต่างๆ ตามกำหนด มายืนที่ งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร
ติดต่อ 083-8222-395 หรือ 02665-3555 ต่อ 3032

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *