ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำไตรมาส)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *