ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ปี 2563

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *