ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ปี 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *