กิจกรรม

ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1 หลักสูตร เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 -16.00 น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1 หลักสูตร เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น) ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1 จำนวน 8 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
การปฐมนิเทศดังกล่าวเป็นการแนะนำหาวิทยาลัย คณะ โครงสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งให้นักศึกษาปริญญาโท ทั้ง 8 ท่าน แนะนำตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *