กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.มธุรส เวียงสีมา คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและแบบแฟชั่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และกล่าวต้อนรับนักศึกษา ซึ่งในโครงการมีกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี” โดยท่านวิทยากร อ.ธาม เชื้อสถาปนาศิริ การแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานอื่นๆ และยังมีกิจกรรมแนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในคณะฯ จำนวน 6 ฐาน และกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษา โดยทีมสโมสรนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *