กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”🎉
วานนี้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่าน คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าสู่รั้วคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ จากนั้นจึงนำนักศึกษาใหม่เข้าสู่พิธีการฝากตัวเป็นศิษย์ ถือเป็นช่วงพิธีที่นักศึกษานั้นจะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ พร้อมที่จะรับความรู้จากอาจารย์ในการศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนของนักศึกษาใหม่และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักศึกษา จึงมีทีมอาจารย์ประจำสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา มาต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง รวมถึงทีมสโมสรได้จัดกิจกรรมนันทนาการมาสร้างความสนุกสนานและทำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้น
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านที่ช่วยกำนขับเคลื่อนโครงการฯ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ที่มา: งานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ☎️02-665-3555 ต่อ 3032

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *