กิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิต ณ ห้างหุ้นส่วน จำกัด อุตสาหกรรมไม้ฝีมือไทย โดยในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเครื่องเรือน การศึกษาดูงานได้พบกับกระบวนการเตรียมไม้ การอัดประสาน การขึ้นรูป เทคนิคการผลิต การศึกษาโครงสร้างชิ้นงานและอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาสามรถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *