กิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าศึกษาดูงานการวิเคราะห์และทดสอบเส้นใย รวมทั้งการสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคการย้อมสีจากครามจากธรรมชาติแบบใหม่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 36 คนได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และทดสอบเส้นใย รวมทั้งการสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคการย้อมสี และเพนท์สีครามจากธรรมชาติแบบใหม่ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยมี ผศ. ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ไกรฤกษ์ วิเสสพันธ์ อาจารย์ณัฎฐธิดา เริงธนพิบูลย์ และนางสาวหทัยทิพย์ ศรีชมภู เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษา สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดที่สนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และทดสอบหาชนิดและปริมาณเส้นใย สามารถติดต่อเพื่อเข้าศึกษาดูงานหรืออบรรม ได้ที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *