กิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ทัศนศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้า

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ จัดกิจกรรมพานศ.สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอชั้นปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้า ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เส้นใย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *