ข่าว

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับรางวัลโครงการการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

       ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยผลการประกวดสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 10 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการประกวดผลงานสหกิจดีเด่น ซึ่งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ส่งผลงานเข้าประกวดประเภทโครงงาน/ ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น เรื่อง “สีผงจากธรรมชาติและการประยุกต์ใช้งาน” ซึ่งเป็น ผลงานของนายจิราเมธ สุภารัตน์ และประเภทโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น เรื่อง “Momijigari” ผลงานของ นายพิริยะพล โสภาคกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ผลการประกวดปรากฏว่าผลงานของนายจิราเมธ สุภารัตน์ เรื่อง “สีผงจากธรรมชาติและการประยุกต์ใช้งาน” ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รวมทั้งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันระดับภาคกลางต่อไป ส่วนผลงานเรื่อง “Momijigari” ของนายพิริยะพล โสภาคกุล ได้รับรางวัลชมเชยและได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ในนามของอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจคก็ต้องขอขอบคุณ บริษัทจุลไทยฟอกย้อม จำกัด และบริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับนักศึกษาทั้งสองท่านเข้าร่วมฝึกสหกิจศึกษา และให้ความรู้แก่นักศึกษาในทำโครงงานสำหรับใช้ประกวดสหกิจ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *