ข่าวประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *