กิจกรรม

คณาจารย์แลกเปลี่ยนการบูรณาการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดย ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ไกรฤกษ์ วิเสสพันธุ์และอาจารย์ณัฎฐธิดา เริงธนพิบูลย์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการบูรณาการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย มีจุดประสงค์ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการนำนวัตกรรมและเทคนิคการตัดเย็บเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานกับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *