กิจกรรม

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำผลงานจากงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงแฟชั่นโชว์และเดินแฟชั่นโชว์ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Welcom Reception : Thailand Research Expo 2022) โดยเป็นผลงานที่ได้รับการต่อยอดจากนวัตกรรมเครื่องม้วนเส้นยืน ซึ่งเป็นงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ และผลงานเครื่องประดับจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในชุด“นวัตกรรมเสกสรรอัญมณีร้อยรัก…ถักทอเส้นใยธรรมชาติจากเศรษฐกิจชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์สากล” พร้อมทีมงาน ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น อาจารย์สุดากาญจน์ แยบดี อาจารย์ไอรดา สุดสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และศิษย์เก่า เข้าร่วมจัดแสดงแฟชั่นโชว์และเดินแฟชั่นโชว์ในงานดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *