กิจกรรม

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติงาน

ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *