กิจกรรม

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
โดยการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ชัยธวัช ตุ่มมะ และท่าน ผศ. กมล พรหมหล้าวรรณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมในกับบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ซึ่งการดำเนินการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทุกประการ บัณฑิตมีความเพียบพร้อมในการฝึกซ้อม และเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ในลำดับต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และวิทยากรทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่อุสาหะ พากเพียรจนสำเร็จการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *