รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และนักศึกษา ปวช. 3 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบโควตา และรับตรง โดยไม่เข้าระบบ TCAS ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครเรียนได้โดยไม่ถูกตัดสิทธิ์ TCAS ใน 4 สาขาวิชา

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และนักศึกษา ปวช. 3 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบโควตา และรับตรง โดยไม่เข้าระบบ TCAS ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครเรียนได้โดยไม่ถูกตัดสิทธิ์ TCAS ใน 4 สาขาวิชา โดยมีวิธีการสมัครสอบผ่าน เว็บไซต์ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
หมายเหตุ:
• โควตา รอบที่ 1 : รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กย. 2565 – 6 พย. 2567
• โควตา รอบที่ 2 : รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พย. 2566- 9 มค. 2567
• รับตรง รอบที่ 1: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มค. 2567 – 12 มีค. 2567
• รับตรง รอบที่ 2: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มีค. 2567 – 14 มิ.ย. 2567
สอบคัดเลือกทุกรอบ จะใช้วิธีการสอบสัมภาษณเพียงอย่างเดียว ไม่มีการสอบข้อเขียน

นอกจากนี้ยังรับนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เทียบโอนหน่วยกิต) ทั้ง 4 สาขาวิชา โดยมีวิธีการสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *