รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2566

สมัครผ่านเว็บไซด์    รับสมัครนักศึกษา รับตรง 66 (ป.โท) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *