รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 วุฒิ ปวช./ปวส. (รับตรง รอบ 1)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 วุฒิ ปวช./ปวส. (รับตรง รอบ 1)

สมัครผ่านเว็บไซด์   รับสมัครนักศึกษา รับตรง 66 (ปริญญาตรี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *