ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุรักษ์ เพ็ชรรัตน์

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุรักษ์ เพ็ชรรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 อดีตนายกสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นน้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *